PGB Beheer

Een Persoonsgebonden Budget is er voor iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft.

Persoonsgebonden Budget

Er zijn 4 vormen van PGB:

WMO

WMO is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

WLZ

WLZ is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

ZVW

ZWV is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben of kinderen hebben die behoefte hebben aan intensieve zorg, bijvoorbeeld bij autisme.

Jeugdwet t/m 18 jaar

Jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jeugdigen die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben, zoals persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

PGB Beheer

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorg in natura (Zin). Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen. 

salarisadministratie

Stichting MacZense staat voor zekerheden

Iedereen die vanwege een beperking, aandoening of stoornis meer dan de gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van een persoonsgebonden budget.